Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na nabycie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na nabycie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych.

L.p.

Lokalizacja mieszkania

Powierzchnia
użytkowa (m²)

Piętro

Ilość pokoi

Cena wywoławcza

Wadium

1. 5 Lipca 27/10 36,04 II piętro 1 47 518 zł 2 500 zł
2. Łukasińskiego 30b/3 38,27 I piętro 1 50 548 zł 2 500 zł

 

Oferowane lokale mieszkalne usytuowane są w Szczecinie na terenie osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. 5 Lipca oraz ul. Łukasińskiego.

Lokale położone są w 4-kondygnacyjnych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Mieszkania wyposażone są w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody sieciowej, instalację elektryczną, gazową, telewizji kablowej, telefoniczną i domofonową. Wykończone w standardzie „pod klucz”.

Dysponenci lokali – osoby partycypujące w kosztach budowy ww. lokali mieszkalnych muszą zostać ich najemcami, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie naboru osób prawnych i fizycznych chętnych do zawarcia ze Szczecińskim TBS spółka z o.o. umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem oraz kryteria, jakie winny spełniać przyszli najemcy w dacie zawarcia umów najmu tych lokali (treść regulaminu dostępna w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej www.stbs.pl w zakładce „Dla mieszkańców / Dokumenty do pobrania” sekcja „Partycypacja”, pozycja 11). Oznacza to, że przyszły najemca i osoby mające z nim wspólnie zamieszkać muszą wykazać się dochodami gospodarstwa domowego w wysokości nie wyższej niż wysokość określona ustawowo poprzez złożenie w Szczecińskim TBS stosownych dokumentów potwierdzających ich spełnienie (progi dochodowe dostępne w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej spółki www.stbs.pl w zakładce „Dla mieszkańców/ Dokumenty do pobrania” sekcja „Partycypacja” pozycja 12).

Osoba lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa najmu oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu jego objęcia nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Szczecin.

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2021 roku do godz. 11:00 w biurze Szczecińskiego TBS w Szczecinie przy ul. Królowej Jadwigi 45 w zamkniętej  kopercie z dopiskiem „Przetarg dotyczący nabycia prawa do dysponowania lokalem mieszkalnym numer ..... przy ul. ............................................... w Szczecinie”.

Część jawna przetargu obejmuje otwarcie ofert, które nastąpi w dniu 21 kwietnia 2021 roku w siedzibie Szczecińskiego TBS Sp. z o.o.  w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a (sala C i D w przyziemiu budynku) o godz.:

  1. 12.00 dla lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. 5 Lipca 27/10,
  2. 12.30 dla lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Łukasińskiego 30b/3

W przypadku, gdy liczba uczestników przetargu (oferentów) na lokal mieszkalny przekroczy 5 osób, z uwagi na ograniczenia związane z przeciwdziałaniem pandemii, otwarcia ofert przeprowadzone zostaną bez udziału wnioskodawców, a jawność postępowania zapewniona będzie poprzez udział w nim notariusza, który sporządzi z tych czynności protokół.

Część niejawna przetargu będzie dotyczyła sprawdzenia kompletności wymaganych dokumentów (koniecznych oświadczeń, dowodu wpłaty wadium).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza. Nabycie partycypacji lokalu nie może nastąpić za cenę niższą niż wskazana w ogłoszeniu cena wywoławcza.

W przypadku zainteresowania więcej niż jednym lokalem wymienionym w ofercie, uczestnicy zobowiązani są do złożenia odrębnej oferty na każdy z lokali.

Złożona przez uczestników przetargu oferta dla swej ważności musi zawierać:

  1. oświadczenie, że stan techniczny i prawny lokalu jest znany i że uczestnik przetargu nie wnosi do nich zastrzeżeń (wzór oświadczenia dostępny w siedzibie spółki oraz na stronie www.stbs.pl w zakładce „Dla mieszkańców/ Dokumenty do pobrania” sekcja „Partycypacja” pozycja 07),
  2. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są znane i zostały zaakceptowane (wzór oświadczenia dostępny w siedzibie spółki oraz na stronie www.stbs.pl w zakładce „Dla mieszkańców/ Dokumenty do pobrania” sekcja „Partycypacja” pozycja 08),
  3. dowód wpłaty wadium.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Szczecińskiego TBS sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie, nr konta 84 1240 3813 1111 0000 4379 3958. Wadium zapłacone przelewem uważa się za zapłacone, gdy wpłynie na rachunek Szczecińskiego TBS sp. z o.o. najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2021 roku (przeddzień otwarcia ofert).

Wadium wpłacone przez osobę, która nie wygrała przetargu jest zwracane przelewem na wskazany w pisemnej dyspozycji rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty złożenia dyspozycji w siedzibie Szczecińskiego TBS sp. z o.o.

Wpłacone wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się w poczet ceny nabycia partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych.

Cenę nabycia partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego stanowi wskazana na formularzu ofertowym (wzór formularza dostępny w siedzibie spółki oraz na stronie www.stbs.pl w zakładce „Dla mieszkańców/ Dokumenty do pobrania” sekcja „Partycypacja” pozycja 02) kwota (nie mniejsza niż cena wywoławcza).

Zasady i terminy zawarcia umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego zawarte są w formularzu ofertowym. Wskutek zawarcia umowy w sprawie partycypacji zostanie zawarta z tymi sami osobami umowa najmu lokalu mieszkalnego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do podpisania ww. umowy we wskazanym terminie Szczecińskie TBS sp. z o.o. może odstąpić od podpisania umowy.

Szczecińskie TBS zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także zmiany jego warunków lub zmiany treści ogłoszenia o przetargu jak również do zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.

Dokładne warunki przetargu i formularze, które należy złożyć są udostępnione w siedzibie Szczecińskiego TBS sp. z o.o. przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a oraz na stronie internetowej www.stbs.pl w zakładce „Dla mieszkańców/ Dokumenty do pobrania” sekcja „Partycypacja”.

Osobom zainteresowanym obejrzeniem lokalu w celu zapoznania się ze stanem technicznym oraz układem funkcjonalnym, będą one udostępniony do oglądania w dniach:

  • 12 kwietnia 2021 r. w godz. 12–12.30 i 15 kwietnia 2021 r. w godz. 14.30–15 – lokal położony przy ul. 5 Lipca 27/10,
  • 12 kwietnia 2021 r. w godz. 14.30–15 i 15 kwietnia 2021 r. w godz. 12–12.30 – lokal położony przy ul. Łukasińskiego 30b/3.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami 91 430 91 34 i 91 430 91 83 od poniedziałku do piątku w godz. 8–16.

 

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 46 13 692
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
91 430 91 15 od 8.00 - 15.30
91 488 09 86 po 15.00 
i w dni wolne (pogotowie lokatorskie)

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.