Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych 5.02.2019

Print Friendly, PDF & Email
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Szczecińskie Towarzystwo Budwnictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych:

Lp. Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu


Nr działki

Usytuowanie lokalu

 Powierzchnia 
lokalu do oddania
w najem w m²

Dopuszczalny zakres działalności Sposób
użytkowania
Stawka wywoławcza czynszu
w zł/m² (netto)
Wadium w zł

1.

Bol. Krzywoustego
(Bol. Krzywoustego 26)

SZ1S/00143258/9

Pogodno 157 (2157) 

Dz. nr 20/36

wolnostojący, oficyna
ul. Bol. Krzywoustego 26/U

209,14

handel, usługi, działalność nieuciążliwa

najem

1,00

600,00

 2.

Pocztowa 8 

SZ1S/00195606/3

Pogodno 157 (2157)

Dz. nr 1/10

wolnostojący, oficyna
ul. Pocztowa 8/U1

36,86

handel, usługi, działalność nieuciążliwa

najem

3,50

600,00

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin. Podmiotem zarządzającym lokalami jest Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1.

Wszystkie osoby zainteresowane lustracją lokali proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 91 430 91 16 oraz 91 430 91 17.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 5 LUTEGO 2019 ROKU O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE SZCZECIŃSKIEGO TBS PRZY UL. BOH. GETTA WARSZAWSKIEGO 1 (PRZYZIEMIE, SALA C), WEDŁUG OKREŚLONEGO POWYŻEJ HARMONOGRAMU.

I. Warunkami przystąpienia do przetargu są:

 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.
 2. Okazanie dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:
  1. aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 miesięcy),
  2. decyzji o nadaniu nr NIP,
  3. zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem,
  4. umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych),
  5. dowodu wpłaty wadium.
 3. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:
  1. o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  2. o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
  3. o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
 4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

UWAGA Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

II. Informacje organizatora przetargu:

 1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany wykazu.
 2. Wadium należy wpłacać do dnia 4 lutego 2019 roku na rachunek bankowy Szczecińskiego TBS: Pekao S.A. I Oddział w Szczecinie 84 1240 3813 1111 0000 4379 3958. Decyduje data wpływu środków na konto Szczecińskiego TBS. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 4. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię użytkową kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię użytkową piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej netto, nie mniej niż 3,00 zł/m² tej powierzchni.
 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 6. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.
 7. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 8. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3-miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 9. Umowa najmu sporządzona zostanie do dnia 8 marca 2019 roku z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później jednak niż do dnia 22 marca 2019 roku. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 10. Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.
 11. Lokal zostanie przekazany protokolarnie najpóźniej do dnia 21 marca 2019 roku, po przedłożeniu aktu notarialnego, o którym mowa w pkt. 10.
 12. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni użytkowej lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10. dnia każdego miesiąca.
 13. W przypadku wynajmu lokalu, którego stawka wywoławcza ustalona została na poziomie 1,00 zł/m² netto, wylicytowana stawka czynszu obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie stawka ustalona zostanie w drodze negocjacji, w wysokości co najmniej stawki podstawowej tj. 3,00 zł/m². Po negocjacjach stawki czynszu, najemca zobowiązany będzie do uzupełnienia kaucji o kwotę wynikającą z różnicy czynszu wynegocjowanego i czynszu osiągniętego w wyniku przetargu.
 14. W okresie 12 miesięcy, stawka wylicytowana w przetargu może ulec podwyższeniu w przypadku podnajęcia części powierzchni lokalu lub w przypadku zmiany rodzaju działalności prowadzonej w lokalu (dotyczy lokali, których stawka wywoławcza ustalona została na poziomie 1 zł/m²).
 15. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości. 
 16. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności oraz zgody wspólnoty mieszkaniowej, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 17. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 18. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:
  1. za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
  2. za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi NAJEMCA,
  3. za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu umowy najmu,
  4. za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
  5. za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 zamieszczona jest na stronie www.stbs.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych/RODO”.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Szczecińskiego TBS przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 lub telefonicznie pod nr telefonu 91 430 91 13 oraz u pracownika w pokoju nr 7 w godzinach od 10 do 16 od poniedziałku do piątku.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.stbs.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach Szczecińskiego TBS i Urzędu Miasta.

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA LUB OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Biuro
91 430 91 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
91 430 91 15 od 8.00 - 15.30
91 488 09 86 po 15.00 
i w dni wolne (pogotowie lokatorskie)

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.