Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a ogłasza w imieniu Gminy Miasto Szczecin przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnego garażu murowanego:

 Lp. Położenie
nieruchomości
Nr obrębu

Nr działki
Oznaczenie garażu  Powierzchnia
garażu w m²
Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania przedmiotu najmu Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Stawka
wywoławcza
w zł/m²
Wadium w zł Ogranicznia przetargu
2.  Korsarzy 18

obr. 1037 Śródmieście

działka nr 105

brak 18,22 + droga dojazdowa 26,16 m²

garaż murowany pod budynkiem
(najem)

Brak obowiązującego m.p.z.p.
Plan wszczęty: „Stare Miasto – Starówka – Zamek”
7,00 200,00 Przetarg nieograniczony

 

Garaż wytypowany do przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu  z pracownikiem Szczecińskiego TBS – telefon do kontaktu nr 91 430 91 65.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 CZERWCA 2024 ROKU O GODZ. 11.00 W LOKALU SZCZECIŃSKIEGO TBS PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 32A/U2.

I. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasto Szczecin (okazanie dowodu tożsamości/dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania).
 2. Dysponowanie dokumentem: dowód tożsamości, dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego itp.
 3. W przypadku osób reprezentujących osobę przystępującą do przetargu – okazanie stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości.
 4. Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany garaż. Przy wpłacie wadium należy podać adres nieruchomości zgodnie z ogłoszeniem.
 5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysonuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub garażu stanowiącego własność tej osoby.
 6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane. 
 7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany. 
 8. Złożenie pisemnego oświadczenia – pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy). 

UWAGA: Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 1. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany wykazu.
 2. Wadium w wysokości 200,00 złotych należy wpłacać do dnia 19 czerwca 2024 roku na rachunek bankowy Szczecińskiego TBS sp. z o.o. w banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie 84 1240 3813 1111 0000 4379 3958. Decyduje data wpływu środków na konto Szczecińskiego TBS. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Każdy przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie. W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.
 4. Przez przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom. 
 5. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł garażu podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.
 6. Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3‑krotności miesięcznego czynszu netto. 
 7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony trzy lata, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 8. Na najemcy garażu komunalnego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnoście obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz prowadzenia przez wynajmującego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100). Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu.  
 9. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg, złożyła oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 warunków przystąpienia do przetargu, niezgodne z prawdą, wynajmujący odstąpi od podpisania umowy najmu z winy oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. W sytuacji, gdy taka informacja dotrze do wynajmującego w trakcie trwania umowy najmu, stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 10. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, opłaty związane z eksploatacją garażu oraz opłata za teren pod drogę dojazdową i plac manewrowy w wysokości 0,50 zł/m² netto. Miesięczna stawka opłat netto za 1m², za korzystanie z garażu stanowiącego mienie komunalne, może ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym i nie więcej niż o 30%. Czynsz najmu płatny jest do dnia 10. każdego miesiąca za miesiąc bieżący. 
 11. Garaż przejmuje się w istniejącym stanie technicznym a wszelkie remonty obciążają najemcę. 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 zamieszczona jest na stronie www.stbs.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych/RODO”.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w biurze  Szczecińskiego TBS przy ul. Królowej Jadwigi 45B/U2 lub telefonicznie pod nr telefonu 91 430 91 48, 91 430 91 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 10–16.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.stbs.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach Szczecińskiego TBS oraz Urzędu Miasta.

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.