Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego parking podziemny

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego parking podziemny.

 

L.p.

Adres lokalu

Powierzchnia
użytkowa (m²)

Usytuowanie lokalu

Opis lokalu

Cena wywoławcza

Wadium

1. pl. Zwycięstwa 1 1533,58

Piwnica – podziemny garaż wielostanowiskowy

Stanowiska garażowe o łącznej powierzchni 1437,62 m², pomieszczenia portierni, umywalnia, magazyn I i II, wentylatornia

2 800 000 zł*  10 000 zł 

* do podanej ceny sprzedaży nie jest doliczany podatek VAT z uwagi na zwolnienie przedmiotu sprzedaży z obowiązku jego uiszczania

 

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 2 czerwca 2022 roku do godz. 10.00 w biurze Szczecińskiego TBS w Szczecinie przy ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 45/U2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego U1 przy pl. Zwycięstwa 1 w Szczecinie”.

Przetarg przeprowadzony zostanie przez komisję przetargową powołaną przez Prezesa Zarządu Szczecińskiego TBS sp. z o.o. Część jawna przetargu obejmuje otwarcie ofert i odczytanie cen nabycia lokalu zaoferowanych przez poszczególnych oferentów, z zastrzeżeniem, że zaoferowana cena nabycia lokalu nie może być niższa niż cena wywoławcza. 
Część jawna przetargu nastąpi w dniu 2 czerwca 2022 roku o godz. 13.00 w siedzibie Szczecińskiego TBS sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1a.

Część niejawna przetargu dotyczyła będzie sprawdzenia kompletności wymaganych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

Złożone przez uczestników przetargu oferty dla swej ważności muszą zawierać: 

 1. odpowiednio (w zależności od podmiotu składającego ofertę): 
  1. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualny wyciąg z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, datowanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
  2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji:
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub wyciąg z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w tym aktualne odpisy, o których mowa wyżej dotyczące wspólników oferenta, a będących również osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a podlegającymi rejestracji,
   • zgodę organów statutowych oferenta na nabycie lokalu objętego niniejszym przetargiem (o ile taka jest wymagana), w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu,
  3. w przypadku spółek cywilnych:
   • kopię umowy spółki cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki,
   • aktualny wyciąg z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji dotyczącego spółki cywilnej oraz aktualne wyciągi dotyczące jej wspólników lub inne równoważne dokumenty wydane przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, datowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
  4. w przypadku złożenia oferty nabycia na zasadach wspólności małżeńskiej, jeżeli oferta podpisana będzie przez jednego z małżonków – zgodę współmałżonka na złożenie oferty i dokonanie czynności prawnej prowadzącej do nabycia nieruchomości również w jego imieniu,
  5. w przypadku złożenia oferty nabycia lokalu na majątek osobisty (odrębny) przez osobę pozostającą w związku małżeńskim – dokument poświadczający istnienie rozdzielności majątkowej między małżonkami lub oświadczenie współmałżonka (w oryginale), że nabycie lokalu ma nastąpić z majątku osobistego (odrębnego) na jego majątek osobisty (odrębny),
 2. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad postępowania przetargowego oraz warunków sprzedaży lokalu zgodne z formularzem ofertowym;
 3. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika – oryginał lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa;
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych RODO,
 5. dane kontaktowe,
 6. podpis oferenta.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Szczecińskiego TBS sp. z o.o. w banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie, nr konta 84 1240 3813 1111 0000 4379 3958. Wadium uważa się za zapłacone, gdy wpłynie na rachunek Szczecińskiego TBS sp. z o.o. najpóźniej do dnia 2 czerwca 2022 roku do godz.10.00.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje cenę równą albo wyższą od ceny wywoławczej. W przypadku złożenia równorzędnej, najwyższej oferty przez dwóch lub więcej oferentów, w celu wyłonienia zwycięzcy, zobowiązani oni zostaną do złożenia nowej oferty w terminie do dnia 6 czerwca 2022 roku do godziny 10.00 w biurze Szczecińskiego TBS w Szczecinie przy ul. Królowej Jadwigi 45/U2 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego U1 przy pl. Zwycięstwa 1 w Szczecinie – oferta uzupełniająca”. Oferenci zostaną powiadomieni o konieczności złożenia dodatkowej oferty telefonicznie i mailowo na numer i adres podany przez oferenta w formularzu ofertowym.

Część jawna postępowania obejmująca otwarcie dodatkowych ofert, nastąpi w dniu 6 czerwca 2022 roku o godz. 11.30 w siedzibie Szczecińskiego TBS sp. z o.o.  w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a.

Cenę sprzedaży, będącą przedmiotem oceny w przetargu, stanowi najwyższa kwota wskazana w formularzu ofertowym. Cena lokalu obejmuje udział w nieruchomości wspólnej (w częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się lokal i w gruncie, na którym posadowiony jest budynek).

Wadium oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników postępowania zwracane jest przelewem w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z przetargu przez Prezesa Zarządu Szczecińskiego TBS sp. z o.o.

Jeżeli:

 • osoba lub podmiot wygrywający przetarg nie podpisze przedwstępnej umowy sprzedaży (przy zakupie z udziałem środków pochodzących z kredytu) lub ostatecznej umowy sprzedaży w terminie zakreślonym przez Szczecińskie TBS sp. z o.o.
  lub
 • z przyczyn leżących po stronie osoby/podmiotu wygrywającego przetarg nie dojdzie do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w związku z czym dojdzie do odstąpienia od umowy przedwstępnej
  lub
 • z uwagi na brak zapłaty całej ceny lub zmianę zadeklarowanego w ofercie sposobu finansowania zakupu lokalu dojdzie do odstąpienia od umowy sprzedaży

wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne oraz sądowe związane z zawarciem przedwstępnej umowy, jak również umowy przyrzeczonej, w całości ponosi Kupujący.

Nabywca lokalu będzie zobowiązany do uczestniczenia w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej. Ponadto nabywca zobowiązany będzie do wnoszenia do Gminy Miasto Szczecin każdego roku podatku od nieruchomości oraz opłaty przekształceniowej.

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu nieruchomości do wymogów sanitarnych, ppoż. itp. spoczywa na Nabywcy. Ze Wspólnotą Mieszkaniową Pl. Zwycięstwa 1, 2, ul. Kaszubska 21 została zawarta umowa, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia . Zgodnie z tą umową Kupujący będzie zobowiązany do zapewnienia Wspólnocie Mieszkaniowej Pl. Zwycięstwa 1, 2, ul. Kaszubska 21 całodobowo wejścia na teren garażu w celu dojścia do studzienek ściekowych i odstojników przy pionach kanalizacyjnych, odczytywania liczników głównych, zamykania zaworów mediów i każdorazowo w razie awarii.

Szczecińskie TBS zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, a także zmiany jego warunków lub zmiany treści ogłoszenia o przetargu jak również do zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia – bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 91 430 91 85 lub 91 430 91 08 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16.

Wszystkie osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem tel.  91 430 91 18 celem umówienia terminu jego udostępnienia

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. można uzyskać na stronie www.stbs.pl.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia są:

 1. rzut lokalu,
 2. formularz oferty,
 3. umowa zawarta dnia 27.03.2009 r. ze Wspólnotą Mieszkaniową Pl. Zwycięstwa 1, 2, ul. Kaszubska 21,
 4. oświadczenie RODO.
Załączniki:
Pobierz plik (rzut_lokalu_pl_Zwyciestwa_1_parking.pdf)rzut_lokalu_pl_Zwyciestwa_1_parking.pdf[Rzut lokalu przy pl. Zwycięstwa 1]195 kB2022-05-05 10:28
Pobierz plik (STBS_Formularz_ofertowy_przetarg_garaz_2022-06-09.pdf)STBS_Formularz_ofertowy_przetarg_garaz_2022-06-09.pdf[Formularz ofertowy]172 kB2022-05-05 10:28
Pobierz plik (kopia_umowy_ze_Wspolnota_Mieszkaniowa_pl_Zwyciestwa1,2_ul_Kaszubska_21.pdf)kopia_umowy_ze_Wspolnota_Mieszkaniowa_pl_Zwyciestwa1,2_ul_Kaszubska_21.pdf[Kopia umowy ze wspólnotą mieszkaniową]55 kB2022-05-05 10:27
Pobierz plik (STBS_informacja_o_RODO.pdf)STBS_informacja_o_RODO.pdf[Oświadczenie RODO]115 kB2022-05-05 10:25

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.