Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż lokali użytkowych przy ul. Jagiellońskiej 93

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych.

 

L.p.

Adres lokalu

Powierzchnia
użytkowa (m²)

Usytuowanie lokalu

Opis lokalu

Cena wywoławcza

Wadium

1. ul. Jagiellońska 93/U1 116,30

parter – 78,97 m²

piwnica – 37,33 m²

parter: 4 sale sprzedaży, WC

piwnica: dwa magazyny i komunikacja

837 000 zł*  10 000 zł 
2. ul. Jagiellońska 93/U2 131,57

parter – 94,34 m²

piwnica – 37,23 m²

parter: 3 sale sprzedaży,  WC i korytarz

piwnica: dwa magazyny i komunikacja
947 000 zł* 10 000 zł

* do podanej ceny sprzedaży nie jest doliczany podatek VAT z uwagi na zwolnienie przedmiotu sprzedaży z obowiązku jego uiszczania

 

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 9 września 2022 roku do godz. 11.00 w biurze Szczecińskiego TBS w Szczecinie przy ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 45/U2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr …… przy ul. Jagiellońskiej 93 w Szczecinie”.

Przetarg przeprowadzony zostanie przez komisję przetargową powołaną przez Prezesa Zarządu Szczecińskiego TBS sp. z o.o. Część jawna przetargu obejmuje otwarcie ofert i odczytanie cen nabycia lokali zaoferowanych przez poszczególnych oferentów, z zastrzeżeniem, że zaoferowana cena nabycia lokalu nie może być niższa niż cena wywoławcza. Część jawna przetargu nastąpi w dniu 9 września 2022 roku o godz. 13.00 w siedzibie Szczecińskiego TBS sp. z o.o.  w Szczecinie przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1a.

Część niejawna przetargu dotyczyła będzie sprawdzenia kompletności wymaganych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

Złożone przez uczestników przetargu oferty dla swej ważności muszą zawierać: 

 1. odpowiednio (w zależności od podmiotu składającego ofertę): 
  1. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualny wyciąg z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, datowanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
  2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji:
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub wyciąg z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc  przed upływem terminu składania ofert, w tym aktualne odpisy, o których mowa wyżej dotyczące wspólników oferenta, a będących również osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi  osobowości prawnej, a podlegającymi rejestracji,
   • zgodę organów statutowych oferenta na nabycie lokalu użytkowego objętego niniejszym przetargiem  (o ile taka jest wymagana), w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu,
  3. w przypadku spółek cywilnych:
   • kopię umowy spółki cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki,
   • aktualny wyciąg z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji dotyczącego spółki cywilnej oraz aktualne wyciągi dotyczące jej wspólników lub inne równoważne dokumenty wydane przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, datowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
  4. w przypadku złożenia oferty nabycia na zasadach wspólności małżeńskiej, jeżeli oferta podpisana będzie przez jednego z małżonków – zgodę współmałżonka na złożenie oferty i dokonanie czynności prawnej prowadzącej do nabycia nieruchomości również w jego imieniu,
  5. w przypadku złożenia oferty nabycia lokalu na majątek osobisty (odrębny) przez osobę pozostającą w związku małżeńskim – dokument poświadczający istnienie rozdzielności majątkowej między małżonkami lub oświadczenie współmałżonka( w oryginale), że nabycie lokalu ma nastąpić z majątku osobistego (odrębnego) na jego majątek osobisty (odrębny),
 2. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad postępowania przetargowego oraz warunków sprzedaży lokalu zgodne z formularzem ofertowym,
 3. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika – oryginał lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielająca pełnomocnictwa,
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych RODO,
 5. dane kontaktowe,
 6. podpis oferenta.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Szczecińskiego TBS sp. z o.o. w banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie, nr konta 84 1240 3813 1111 0000 4379 3958. Wadium uważa się za zapłacone, gdy wpłynie na rachunek Szczecińskiego TBS sp. z o.o. najpóźniej do dnia 9 września 2022 roku do godz.11.00.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje cenę równą albo wyższą od ceny wywoławczej. W przypadku złożenia równorzędnej, najwyższej oferty przez dwóch lub więcej oferentów, w celu wyłonienia zwycięzcy, zobowiązani oni zostaną do złożenia nowej oferty w terminie do dnia 14 września 2022 roku do godziny 11.00 w biurze Szczecińskiego TBS w Szczecinie przy ul. Królowej Jadwigi 45/U2 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr … przy ul. Jagiellońskiej 93 w Szczecinie – oferta uzupełniająca”. Oferenci zostaną powiadomieni o konieczności złożenia dodatkowej oferty telefonicznie i mailowo na numer i adres podany przez oferenta w formularzu ofertowym.

Część jawna postępowania obejmująca otwarcie dodatkowych ofert, nastąpi w dniu 14 września 2022 roku o godz. 12.00 w siedzibie Szczecińskiego TBS sp. z o.o.  w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a.

Cenę sprzedaży, będącą przedmiotem oceny w przetargu, stanowi najwyższa kwota wskazana w formularzu ofertowym. Cena lokalu obejmuje udział w nieruchomości wspólnej (w częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się lokal i w gruncie, na którym posadowiony jest budynek).

Wadium oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników postępowania zwracane jest przelewem w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z przetargu przez Prezesa Zarządu Szczecińskiego TBS sp. z o.o.

Jeżeli:

 • osoba lub podmiot wygrywający przetarg nie podpisze przedwstępnej umowy sprzedaży (przy zakupie z udziałem środków pochodzących z kredytu) lub ostatecznej umowy sprzedaży w terminie zakreślonym przez Szczecińskie TBS sp. z o.o.
  lub
 • z przyczyn leżących po stronie osoby/podmiotu wygrywającego przetarg nie dojdzie do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w związku z czym dojdzie do odstąpienia od umowy przedwstępnej
  lub
 • z uwagi na brak zapłaty całej ceny lub zmianę zadeklarowanego w ofercie sposobu finansowania zakupu lokalu dojdzie do odstąpienia od umowy sprzedaży

wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W związku z przebudowaniem lokali i wynikającą z tego zmianą ich powierzchni ujawnionej w kartotekach lokali oraz księgach wieczystych, konieczne będzie dokonanie stosownych zmian. Zmiany te nastąpią w oparciu o zawartą z nabywcą umowę ostateczną sprzedaży. Koszty związane ze zmianą udziałów lokali w nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 93 poniesie spółka.

Koszty notarialne oraz sądowe związane z zawarciem przedwstępnej umowy, jak również umowy przyrzeczonej, ponosi Kupujący.  

Nabywca lokalu będzie zobowiązany do uczestniczenia w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej. Ponadto nabywca zobowiązany będzie do wnoszenia do Gminy Miasto Szczecin każdego roku podatku od nieruchomości oraz opłaty przekształceniowej.  

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia 3” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr XIV/488/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28.01.2020 r. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie elementarnym S.C.2009.MC, dla którego określono ustalenia funkcjonalne: wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa i usługowa. Przy realizacji inwestycji związanej z przebudową lokalu dla celów przyszłej planowanej działalności nabywcę lokalu obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.

Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu nieruchomości lokalowej do wymogów sanitarnych, ppoż. itp. związanych z planowaną przez Nabywcę w lokalu działalności spoczywa na Nabywcy. 

Szczecińskie TBS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości prowadzenia  w lokalach zamierzonej przez Kupującego działalności gospodarczej. Wszelkie ustalenia i zgody dotyczące dostosowania lokalu do wymogów prowadzenia w nim planowanej działalności gospodarczej spoczywają na Nabywcy.

Szczecińskie TBS zastrzega sobie odrębnie na każdy z lokali użytkowych prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, a także zmiany jego warunków lub zmiany treści ogłoszenia o przetargu jak również do zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia – bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 91 430 91 85 lub 91 430 91 08 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16.

Wszystkie osoby zainteresowane obejrzeniem lokali proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem tel.  91 430 91 28 celem umówienia terminu jego udostępnienia. 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. można uzyskać na stronie www.stbs.pl.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia są:

 1. rzuty lokali,
 2. formularz oferty
 3. oświadczenie RODO.
Załączniki:
Pobierz plik (STBS_Jagiellonska_93-U1_rzut_lokalu.pdf)STBS_Jagiellonska_93-U1_rzut_lokalu.pdf[Rzut lokalu przy ul. Jagiellońskiej 93/U1]46 kB2022-07-19 17:33
Pobierz plik (STBS_Jagiellonska_93-U2_rzut_lokalu.pdf)STBS_Jagiellonska_93-U2_rzut_lokalu.pdf[Rzut lokalu przy ul. Jagiellońskiej 93/U2]43 kB2022-07-19 17:33
Pobierz plik (STBS_Formularz_ofertowy_przetarg_uzytkowe_2022-09-09.pdf)STBS_Formularz_ofertowy_przetarg_uzytkowe_2022-09-09.pdf[Formularz oferty]169 kB2022-07-19 17:32
Pobierz plik (STBS_informacja_o_RODO.pdf)STBS_informacja_o_RODO.pdf[Oświadczenie RODO]115 kB2022-07-19 17:32

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.