Nabór wniosków na nabycie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza nabór osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy lokali mieszkalnych.

Niniejsza oferta obejmuje następujące lokale mieszkalne:

L.p. Lokalizacja mieszkania
(po kliknięciu na adres można obejrzeć zdjęcia lokalu)
Powierzchnia w m² Piętro Liczba pokoi Wysokość wkładu
1. 5 Lipca 27/6 36,02 II 1 41 610 zł
2. Królowej Jadwigi 45A/3 37,84 I 1 50 718 zł
3. Śląska 52a/2 38,17 I 1 52 834 zł
4. Łukasińskiego 30b/8 44,25 III 2 63 056 zł
5. Anny Walentynowicz 5/2 46,37 parter 2 60 406 zł
6. Śląska 52a/3 47,26 I 2 64 254 zł
7. Kusocińskiego 49b/2 48,22 parter 2 68 713 zł
8. Flaminga 7/7 54,51 I 2 66 988 zł
9. Kleeberga 11a/7 67,98 II 3 59 706 zł

Po kliknięcu na adres można obejrzeć zdjęcia lokalu.

Lokale mieszkalne położone są w 4-kondygnacyjnych, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Mieszkania wyposażone są w instalacje:

 • wodno-kanalizacyjną, 
 • centralnego ogrzewania i ciepłej wody sieciowej,
 • elektryczną,
 • instalację telewizji kablowej, telefoniczną i domofonową, 
 • ponadto lokale położone przy ul. Śląskiej 52a/2, ul. Śląskiej 52a/3, ul. Anny Walentynowicz 5/2  i ul. Kleeberga 11a/7  wyposażone są w czteropalnikowe kuchenki gazowe z piekarnikiem; pozostałe lokale wyposażone są w czteropalikowe kuchnie elektryczne z piekarnikiem.

Lokale mieszkalne wykończone są w standardzie „pod klucz”.

Nabór wniosków osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań  odbywać się będzie zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy ww. lokali mieszkalnych należy składać w terminie od 25 do 30 listopada 2022 roku – osobiście w godzinach od 10 do 16 w biurze Szczecińskiego TBS położonym przy ul. Królowej Jadwigi 45/U2.
 2. Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest otwarty i nieograniczony, co oznacza, że:
  2.1 w terminie wskazanym w pkt. 1 przyjęte zostaną wszystkie kompletne wnioski, spełniające warunki wymienione w punktach 7.1 – 7.4;
  2.2 wnioski należy składać na konkretny lokal mieszkalny;
  2.3 wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek na jeden lokal mieszkalny ze wskazaniem adresu mieszkania. Do wniosku należy dołączyć rzut wybranego lokalu. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku lub wniosku na więcej niż jeden lokal – pozostaną one bez rozpoznania.
 3. Wnioski będą podlegały ocenie punktowej według poniższych kryteriów:
  3.1 liczba dzieci w gospodarstwie domowym (osoba, która nie osiągnęła pełnoletności):
  – pierwsze dziecko: 2 pkt;
  – drugie dziecko: 3 pkt;
  – trzecie dziecko: 4 pkt;
  – na każde następne dziecko: 4 pkt;
  3.2 rodzic samotnie wychowujący dziecko: 5 pkt; 
  3.3 niepełnosprawność:
  – stopień znaczny: 5 pkt;
  – stopień umiarkowany albo (brak określenia w orzeczeniu stopnia niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia) : 3 pkt;
  – stopień lekki: 2 pkt;
  3.4 wnioskodawca w dacie złożenia wniosku jest najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin albo najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego co najmniej od 5 lat i po zawarciu umowy najmu lokalu zwolni go i przekaże w stanie wolnym od osób i rzeczy: 5 pkt.
  3.5 wnioskodawca (wnioskodawcy) oraz wszystkie osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego w dacie złożenia wniosku mają ukończone 60 lat: 2 pkt.
 4. W przypadku większej liczby kompletnych, złożonych na dany lokal, wniosków o wyborze wnioskodawcy zadecyduje liczba uzyskanych punktów.
 5. W przypadku większej liczby kompletnych, złożonych wniosków na dany lokal mieszkalny, które uzyskały taką samą ilość punktów o wyborze wnioskodawcy zdecyduje losowanie.
 6. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej www.stbs.pl (poniżej) lub w biurze Szczecińskiego TBS położonym przy ul. Królowej Jadwigi 45/U2 w Szczecinie w godz. 10–16.
 7. Przyszły najemca oraz osoby mające z nim wspólnie zamieszkiwać muszą spełniać łącznie poniższe warunki:
  7.1 wykazać się wysokością dochodów gospodarstwa domowego zgodnie z warunkami podanymi w poniższej tabeli:
  Liczba osób w gospodarstwie domowym Minimalny średni miesięczny dochód netto za 3 ostatnie miesiąc obowiązujące w dniu złożenia wniosku Maksymalny średni miesięczny dochód netto za 3 ostatnie miesiąc obowiązujące w dniu złożenia wniosku
  1 osoba 2 001,17 zł 6 503,80 zł
  2 osoby 2 144,11 zł 9 600,85 zł
  3 osoby 3 239,99 zł 11 768,78 zł
  4 osoby 4 335,87 zł 13 936,72 zł
  5 osób 5 431,75 zł 16 104,65 zł
  Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)
  7.2. osoba lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu  zawarcia  umowy najmu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Szczecin lub pobliskiej miejscowości (miejscowości położone w powiecie, w którym znajduje się lokal graniczący z Gminą),
  7.3 wniosek o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego  złożony przez osobę lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa o partycypacji  w  kosztach  budowy lokalu mieszkalnego oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania może dotyczyć wyłącznie mieszkania o powierzchni nie mniejszej niż minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań oddawanych przez Szczecińskie TBS w najem gospodarstwom domowym o określonej liczbie osób.
  Powierzchnie minimalne przedstawiają się następująco:
  Liczba osób w gospodarstwie domowym Minimalna powierzchnia użytkowa, jaką powinno posiadać
  mieszkanie oddawane w najem określonej liczbie osób 
  1 osoba 25 m²
  2 osoby 32 m²
  3 osoby 44 m²
  4 osoby 52 m²
  5 osób 63 m²
  7.4 wnioski na lokale trzypokojowe mogą składać wyłącznie wnioskodawcy, których gospodarstwo domowe liczy co najmniej trzy osoby.
 8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt 7.1–7.4 wniosek o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego zostanie odrzucony.
 9. Umowa partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego oraz umowa najmu lokalu mieszkalnego będą zawierane na czas nieoznaczony. Terminy zawarcia umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, a następnie umowy najmu będą wyznaczane indywidualnie, bez zbędnej zwłoki. Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 12‑krotnego czynszu.
 10. Jeżeli Wnioskodawca nie przystąpi do podpisania umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu we wskazanym terminie Szczecińskie TBS sp. z o.o. może odstąpić od podpisania umowy.

Szczecińskie TBS zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia naboru wniosków bez podania przyczyny, a także zmiany jego warunków lub zmiany treści ogłoszenia o naborze jak również do zamknięcia naboru bez rozstrzygnięcia.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: 91 430 91 34 lub 91 430 91 83 od poniedziałku do piątku w godz. 8–16.

Dokumenty, które są potrzebne do złożenia kompletnego wniosku można pobrać poniżei. Do deklaracji o dochodzie za ubiegły rok należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowe o dochodzie osiągniętym w 2021 roku.

STBS logo poziom kolor retina 2019 06 06

 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje, że przy rozpatrywaniu wniosków na nabycie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego og≤oszonego w niniejszym przetargu będzie stosować tabęlę progów dochodowych, która zacznie obowiązywać od 1 grudnia 2022 r.

Tabela przedstawiamy poniżej.

Liczba osób w gospodarstwie domowym Minimalny średni miesięczny dochód netto za 3 ostatnie miesiąc obowiązujące w dniu złożenia wniosku Maksymalny średni miesięczny dochód netto za 3 ostatnie miesiąc obowiązujące w dniu złożenia wniosku
1 osoba 2 185,04 zł 7 101,37 zł
2 osoby 2 341,11 zł 10 482,98 zł
3 osoby 3 537,68 zł 12 850,10 zł
4 osoby 4 734,25 zł 15 217,22 zł
5 osób 5 930,82 zł 17 584,35 zł
6 osób 7 127,38 zł 19 951,47 zł
7 osób 8 323,95 zł 22 318,60 zł
8 osób 9 520,52 zł 24 685,72 zł
9 osób 10 717,09 zł 27 052,84 zł
10 osób 11 913,66 zł 29 419,97 zł

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

Załączniki:
Pobierz plik (STBS_rzut_Lukasinskiego_30b-8.pdf)STBS_rzut_Lukasinskiego_30b-8.pdf[Rzut lokalu przy ul. Łukasińskiego 30b/8]364 kB2022-11-17 16:26
Pobierz plik (STBS_Deklaracja_o_dochodach_za_caly_rok_MK_2022-09-27.pdf)STBS_Deklaracja_o_dochodach_za_caly_rok_MK_2022-09-27.pdf[Deklaracja o dochodach za cały rok]147 kB2022-11-15 14:09
Pobierz plik (STBS_rzut_5_Lipca_27-6.pdf)STBS_rzut_5_Lipca_27-6.pdf[Rzut lokalu przy ul. 5 Lipca 27/6]96 kB2022-11-15 09:17
Pobierz plik (STBS_rzut_Krolowej_Jadwigi_45a-3.pdf)STBS_rzut_Krolowej_Jadwigi_45a-3.pdf[Rzut lokalu przy ul. Kr. Jadwigi 45a/3]694 kB2022-11-15 09:17
Pobierz plik (STBS_rzut_Slaska_52a-2.pdf)STBS_rzut_Slaska_52a-2.pdf[Rzut lokalu przy ul. Śląskiej 52a/2]359 kB2022-11-15 09:16
Pobierz plik (STBS_rzut_Walentynowicz_5-2.pdf)STBS_rzut_Walentynowicz_5-2.pdf[Rzut lokalu przy ul. Walentynowicz 5/2]252 kB2022-11-15 09:16
Pobierz plik (STBS_rzut_Slaska_52a-3.pdf)STBS_rzut_Slaska_52a-3.pdf[Rzut lokalu przy ul. Śląskiej 52a/3]264 kB2022-11-15 09:15
Pobierz plik (STBS_rzut_Kusocinskiego_49b-2.pdf)STBS_rzut_Kusocinskiego_49b-2.pdf[Rzut lokalu przy ul. Kusocińskiego 49b/20]252 kB2022-11-15 09:15
Pobierz plik (STBS_rzut_Flaminga_7-7.pdf)STBS_rzut_Flaminga_7-7.pdf[Rzut lokalu przy ul. Flaminga 7/7]256 kB2022-11-15 09:14
Pobierz plik (STBS_rzut_Kleeberga_11a-7.pdf)STBS_rzut_Kleeberga_11a-7.pdf[Rzut lokalu przy ul.Kleeberga 11a/7]358 kB2022-11-15 09:13
Pobierz plik (STBS_formularz_wniosku_o_nabycie_partycypacji_w_kosztach_budowy_lokalu_mieszkalnego_KM_2022-11-15.pdf)STBS_formularz_wniosku_o_nabycie_partycypacji_w_kosztach_budowy_lokalu_mieszkalnego_KM_2022-11-15.pdf[Wniosek o zawarcie umowy o nabycie partycypacji]140 kB2022-11-15 09:13
Pobierz plik (STBS_Oswiadczenie_o_tytule_prawnym_do_lokalu_KM_2022-11-15.pdf)STBS_Oswiadczenie_o_tytule_prawnym_do_lokalu_KM_2022-11-15.pdf[Oświadczenie o tytule prawnym do lokaluta]87 kB2022-11-15 09:12
Pobierz plik (STBS_Deklaracja_o_dochodach_za_okres_trzech_miesiecy_MK_2022-11-15.pdf)STBS_Deklaracja_o_dochodach_za_okres_trzech_miesiecy_MK_2022-11-15.pdf[Deklaracja o dochodach za okres 3 miesięcy]155 kB2022-11-15 09:12
Pobierz plik (STBS_Zaswiadczenie_o_dochodach_MK_2022-11-15.pdf)STBS_Zaswiadczenie_o_dochodach_MK_2022-11-15.pdf[Zaświadczenie o dochodach za okres 3 miesięcy]174 kB2022-11-15 09:11
Pobierz plik (STBS_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_KM_2019-06-10.pdf)STBS_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_KM_2019-06-10.pdf[Zgoda na przetwarzanie danych osobowych]206 kB2022-11-15 09:11

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.