Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych.

 

L.p.
Położenie
nieruchomości
Nr obrębu
 
Nr działki
Usytuowanie lokalu
Powierzchnia
lokalu do oddania
w najem w m²
Sposób użytkowania

Przeznacznie nieruchomości
w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego
Stawka wywoławcza
w zł/m²
Wadium
w zł
1. ul. Pocztowa 8  Pogodno 157
(2157)

dz. nr 1/10
wolnostojący
lokal U1
36,86 najem

Brak obowiązującego MPZP. 
Plan wszczęty: „Turzyn – Pocztowa”
  4,50 600,00
2. ul. Pocztowa 10 Pogodno 157
(2157)

dz. nr 10/2
piwnica, front
lokal U2
91,43 najem

Brak obowiązującego MPZP. 
Plan wszczęty: „Turzyn – Pocztowa”
  3,60 600,00
3. ul. Pocztowa 13 Pogodno 157
(2157)

dz. nr 43
parter, piwnica, front
lokal U3
88,36
(62,08 – parter
26,28 – piwnica)
najem

Brak obowiązującego MPZP. 
Plan wszczęty: „Turzyn – Pocztowa”
12,50 600,00
4. ul. Jagiellońska 75 Pogodno 157
(2157)

dz. nr 48
piwnica, front
lokal U2
20,40 najem

Brak obowiązującego MPZP. 
Plan wszczęty: „Turzyn – Pocztowa”
  6,00 600,00
5. ul. Żółkiewskiego 13 Pogodno 157
(2157)

dz. nr 20/50
wolnostojący, oficyna
lokal U1 
95,12  najem

Brak obowiązującego MPZP. 
Plan wszczęty: „Turzyn – Pocztowa” 
  3,60 600,00 
6. ul. Bałtycka 36 4089
Dąbie

dz. nr 2, dz. nr 19
 wolnostojący  141,36  najem

MPZP: „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo”
  3,60  600,00
7. ul. Dmowskiego 21/1A/U 4135
Dąbie

dz. nr 15/2
parter 61,16  najem

MPZP: „Żydowce Osiedle” 
  4,00 600,00 
8. ul. Dmowskiego 25/1/U 4135
Dąbie

dz. nr 37
parter 189,73   najem

MPZP: „Żydowce Osiedle” 
15,00  600,00 
9. ul. Gryfińska 131 4038
Dąbie 

dz. nr 21
 parter, piwnica   32,26
(21,59 – parter, 
10,67 – piwnica)
 najem

MPZP: „Gryfiska – Hangarowa”
MPZP: „Dąbie Lotnisko”
  3,70 600,00
10. ul. Gryfińska 151 4038
Dąbie 

dz. nr 21
parter 25,19  najem

MPZP: „Stare Dąbie”
  3,60 600,00
11. ul. Gdańska 16  1095
Śródmieście

dz. nr 18/3
budynek D,
I piętro,pomieszczenie nr 25
17,28   najem

MPZP: „Międzyodrze”
  3,60 600,00
12. ul. Gdańska 16  1095
Śródmieście

dz. nr 18/3
budynek D,
I piętro,pomieszczenie nr 26 
17,28   najem

MPZP: „Międzyodrze”
  3,60  600,00
13. ul. Gdańska 16  1095
Śródmieście

dz. nr 18/3
 budynek D,
I piętro,pomieszczenie nr 32
17,28   najem

MPZP: „Międzyodrze”
  3,60  600,00
14. ul. Gdańska 16  1095
Śródmieście

dz. nr 18/3
 budynek D,
I piętro, pomieszczenie nr 33 
17,28   najem

MPZP: „Międzyodrze”
  3,60  600,00
15.  ul. Gdańska 16  1095
Śródmieście

dz. nr 18/3
budynek G,
parter
49,45  najem

MPZP: „Międzyodrze”
  3,60  600,00
16. ul. Zwierzyniecka 27 4085
Dąbie 

dz. nr 25
parter, piwnica  106,22
(86,22 – parter, 
20,00 – piwnica)
 najem

MPZP: „Kijewo – Park Leśny Dąbie”
MPZP: „Ulica Struga”
  3,60 600,00

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 roku o godz. 11.00 w siedzibie Szczecińskiego TBS przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a (przyziemie, sala C) według określonego powyżej harmonogramu.

 

I. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.
 2. Okazanie dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:
  • aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z nr NIP i REGON (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 miesięcy),
   • umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych),
  • dowodu wpłaty wadium.
 3. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:
  • o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  • o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
  • o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
 4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

UWAGA Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU: 

 1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany  wykazu. Na podstawie Zarządzenia nr 489/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych, od dnia 1 stycznia 2022 r. wysokość stawki podstawowej netto za najem 1 m² powierzchni komunalnych lokali użytkowych dla przedsiębiorców ustalona została w wysokości 3,60 zł. 
 2. Wadium należy wpłacać do dnia 16 sierpnia 2022 roku na  rachunek bankowy Szczecińskiego TBS: Pekao SA I Odział w Szczecinie 84 1240 3813 1111 0000 4379 3958Decyduje  data  wpływu  środków  na  konto  Szczecińskiego TBS. Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników  przetargu wadium podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest  dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 4. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię użytkową kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię użytkową piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,60 zł/m².
 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 6. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu. Działalność nie może być uciążliwa.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prowadzenia przez najemcę określonej działalności, spowodowany w szczególności nieuzyskaniem przez najemcę wymaganych pozwoleń lub niespełnieniem przewidzianych przepisami prawa warunków jej prowadzenia.  
 8. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 9. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3-miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 10. Umowa najmu sporządzona zostanie do dnia 8 września 2022 roku z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później jednak niż do dnia 5 października 2022 roku. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 11. Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.
 12. Lokal zostanie przekazany protokolarnie najpóźniej do dnia 4 października 2022 roku, po przedłożeniu aktu notarialnego, o którym mowa w pkt. 11.
 13. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni użytkowej lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 14. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 15. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności oraz zgody wspólnoty mieszkaniowej, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 16. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 17. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:
  1. za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
  2. za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi NAJEMCA,
  3. za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu umowy najmu,
  4. za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
  5. za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.
 18. Lokale wytypowane do przetargu można oglądać w terminie od 1 sierpnia 2022 roku do 16 sierpnia 2022 roku po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami spółki, pod nr telefonu: 91 430 91 24 (poz. 1–5) oraz 91 461 36 92 (6–16).

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a zamieszczona jest na stronie www.stbs.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych/RODO”.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Szczecińskie TBS sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, tel. 91 430 91 13 (poz. 1–5) oraz tel. 91 46 13 692 (poz. 6–16).

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.stbs.pl. i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w  siedzibach Szczecińskiego TBS i Urzędu Miasta.

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA LUB OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ PODANIA PRZYCZYN.

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.