Dom dla absolwenta nabór 2022

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Gmina Miasto Szczecin ogłasza nabór osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem w ramach programu mieszkaniowego „Dom dla absolwenta” położonych na Osiedlu mieszkaniowym „Wrzosowe Wzgórze” przy ul. Józefa Romana i ul. Szosa Polska. Wysokość partycypacji wynosi 15 proc. kosztów budowy mieszkania.

Nabór dotyczy następujących specjalizacji zawodowych - wzornictwo (dizajn), sztuka mediów, nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, lekarze, pielęgniarki, informatycy.

Nabór osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań odbywać się będzie zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Przedmiotem niniejszej oferty są następujące lokale mieszkalne położone na terenie Osiedla mieszkaniowego „ Wrzosowe Wzgórze ”etap II przy ul.  Józefa Romana i Szosa Polska w Szczecinie:
  L.p. Adres lokalu Liczba pokoi Powierzchnia [m²] Wysokość partycypacji
  1. Józefa Romana 5/5 1 36,67 30 802,80
  2. Józefa Romana 5/14 1 36,67 30 802,80
  3. Józefa Romana 7/5 1 36,67 30 802,80
  4. Józefa Romana 7/17 1 33,58 28 207,20
  5. Szosa Polska 87/2 2 50,20 42 168,00
  6. Szosa Polska 87/20 2 51,48 43 243,20
  7. Szosa Polska 85/7 2 49,94 41 949,60
  8. Szosa Polska 85/21 2 46,98 39 463,20
  9. Józefa Romana 3/15 2 51,76 43 478,40
  10. Józefa Romana 3/18 2 48,41 40 664,40
  11. Józefa Romana 1/3 2 50,29 42 243,60
  12. Józefa Romana 5/1 2 47,42 39 832,80
  13. Józefa Romana 5/10 2 47,41 39 824,40
  14. Józefa Romana 5/20 2 47,49 39 891,60
  15. Józefa Romana 5/24 2 49,73 41 773,20
  16. Józefa Romana 7/6 2 46,92 39 412,80
  17. Józefa Romana 7/10 2 47,41 39 824,40
  18. Józefa Romana 7/25 2 50,06 42 050,40
  19. Józefa Romana 13/2 2 50,91 42 764,40
  20. Józefa Romana 13/20 2 46,98 39 463,20
 2. Zakończenie realizacji robót budowlanych planowane jest w III kwartale 2022 roku.
 3. Szacunkowy koszt jednostkowy nabycia partycypacji w kosztach budowy mieszkania wynosi 840,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.
 4. Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać osobiście w terminie od 21 lutego 2022 roku do 31 marca 2022 roku w godzinach od 10.00 do16.00 w biurze Szczecińskiego TBS położonym przy ul. Królowej Jadwigi 45/U2. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej, itp. oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji jest ograniczony do osób spełniających kryteria opisane w programie mieszkaniowym „Dom dla Absolwenta”, co oznacza, że:
  5.1. w terminie wskazanym w pkt. 4 przyjęte zostaną wszystkie kompletne wnioski, spełniające warunki wymienione w punktach 7.1–7.4;
  5.2. w przypadku większej liczby kompletnych, złożonych wniosków niż liczba lokali umowy zawarte zostaną z osobami, które uzyskają najwyższą liczbę punktów;
  5.3. w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej wnioskodawców o wyborze najemcy zadecyduje losowanie.
 6. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej www.stbs.pl w zakładce Programy mieszkaniowe/Dom dla absolwenta lub w biurze Szczecińskiego TBS położonym przy ul. Królowej Jadwigi 45 w Szczecinie w godz. 10–16.
  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych od uczestnika programu, w szczególności:
  • wskazanie parametrów lokalu, o który ubiega się wnioskodawca (jednopokojowe, dwupokojowe),
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów (specjalizację) lub szkoły średniej,
  • deklarację o uzyskanych dochodach za rok 2021,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności (umowa o świadczenie usług) od pracodawcy prowadzącego działalność na terenie Szczecina albo oświadczenie takiego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia (nawiązania współpracy) absolwenta,
  • oświadczenie o niedysponowaniu prawem do innego lokalu lub zobowiązanie do niedysponowania takim prawem na dzień zawarcia umowy najmu,
  • oświadczenie, że wnioskodawca opłaca lub będzie opłacać podatek dochodowy w Szczecinie,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • dokumenty potwierdzające możliwość świadczenia pracy na terytorium RP (dotyczy obcokrajowców).
 7. Przyszły najemca oraz osoby mające z nim wspólnie zamieszkiwać muszą spełniać łącznie poniższe warunki:
  7.1. wykazać się wysokością dochodów gospodarstwa domowego, jednakże nie przekraczającą górnych progów dochodowych określonych ustawowo, zgodnie z warunkami podanymi w poniższej tabeli:
  Liczba osób w gospodarstwie domowym Maksymalny, średni miesięczny dochód  za 2021 r.
  1 osoba 4 288,22 zł
  2 osoby 6 003,51 zł
  3 osoby 8 290,56 zł
  Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)
  7.2. Osoba lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu zawarcia umowy najmu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  7.3. Wniosek o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania  złożony przez osobę lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa o partycypacji oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, może dotyczyć wyłącznie mieszkania o powierzchni nie mniejszej niż minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań oddawanych przez Szczecińskie TBS 
  w najem gospodarstwom domowym o określonej liczbie osób. Powierzchnie minimalne przedstawiają się następująco:
  Liczba osób w gospodarstwie domowym Minimalna powierzchnia użytkowa, jaką powinno posiadać mieszkanie oddawane w najem określonej liczbie osób 
  1 25 m²
  2 32 m²
  3 44 m²
  7.4. Osoba lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania jest absolwentem w rozumieniu programu mieszkaniowego „Dom dla absolwenta”, tzn:
  • ukończyła szkołę średnią, studia w zawodzie opisanym w niniejszym ogłoszeniu o naborze,
  • lub jest zatrudniona przez pracodawcę na terenie Szczecina w zawodzie opisanym w ogłoszeniu o naborze,
  • lub ma ofertę zatrudnienia przez pracodawcę na terenie Szczecina w zawodzie opisanym w ogłoszeniu o naborze, przy czym w dniu podpisania umowy najmu lokalu musi posiadać zatrudnienie u danego pracodawcy,
  • lub prowadzi działalność gospodarczą w zawodzie opisanym w ogłoszeniu o naborze oraz w dniu zawarcia umowy najmu nie ukończyła 35 roku życia.
 8. Wnioski złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o wolnym naborze sprawdzone zostaną przez pracowników spółki pod względem kompletności złożonych dokumentów i spełnienia warunków formalnych.
 9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt 7.1–7.4 lub złożenia niekompletnego wniosku zostanie on odrzucony.
 10. Lista osób, które złożyły kompletne wnioski wraz z przypisaną punktacją przedłożona zostanie wraz z kompletem dokumentów Komisji Mieszkaniowej Szczecińskiego TBS spółka z o.o. w celu weryfikacji przedłożonych wniosków.
 11. Po rozpatrzeniu wniosków Komisja Mieszkaniowa Szczecińskiego TBS spółka z o.o. sporządzi listę osób, spełniających warunki naboru, z którymi Szczecińskie TBS może zawrzeć umowę w sprawie partycypacji oraz umowę najmu.
 12. Listę, o której mowa w pkt 10, podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin, Szczecińskiego TBS oraz tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.
 13. Ewentualne odwołania od decyzji komisji rozpatruje Rada Nadzorcza Szczecińskiego TBS spółka z o.o.. Decyzje rady nadzorczej są ostateczne.
 14. Umowy zawarte zostaną z wnioskodawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. 
  W przypadku równej liczby punktów zadecyduje losowanie.
 15. Punktacja przydzielona zostanie wg poniższych zasad:
  Praca w zawodzie Liczba punktów
  Wzornictwo (dizajn), sztuka mediów 40
  Nauczyciel przedmiotów ścisłych (przyrodniczych) 35
  Lekarz 30
  Pielęgniarka 20
  Informatyk 10

  Ukończone studia Liczba punktów
  Wzornictwo (dizajn), sztuka mediów 20
  Studia pedagogiczne, kierunek przedmioty ścisłe, przyrodnicze 20
  Studia medyczne 15
  Studia pielęgniarskie 10
  Informatyka 5

  Stopień studiów Liczba punktów
  I stopnia 15
  II stopnia 25

  Znajomość języków obcych Liczba punktów
  język niemiecki na poziomie co najmniej B2 30
  inne języki obce na poziomie co najmniej B2 20
  Znajomość języka obcego należy udokumentować jednym z certyfikatów wydanych przez instytucje wskazane w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego  w służbie cywilnej lub stosownym oświadczeniem przedsiębiorcy zatrudniającego bądź składającego ofertę zatrudnienia kandydatowi.
 16. Umowa partycypacji oraz umowa najmu lokalu mieszkalnego będą zawierane na czas oznaczony tj. okres 3 lat. W umowie zostanie ujęty zapis dotyczący pierwszeństwa zawarcia następnej umowy na czas nieoznaczony.
 17. Warunkiem zawarcia kolejnych umów będzie spełnianie warunków określonych w programie mieszkaniowym „Dom dla absolwenta” oraz w obowiązujących na dzień podpisania umowy przepisach.
 18. Terminy zawarcia umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, a następnie umowy najmu będą wyznaczane indywidualnie, bez zbędnej zwłoki.
 19. Jeżeli wnioskodawca nie przystąpi do podpisania umowy w sprawie partycypacji we wskazanym terminie Szczecińskie TBS sp. z o.o. może odstąpić od podpisania umowy.

Szczecińskie TBS zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia naboru wniosków bez podania przyczyny, a także zmiany jego warunków lub zmiany treści ogłoszenia o naborze jak również do zamknięcia naboru bez rozstrzygnięcia.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: 91 430 91 34  lub 91 430 9 183 od poniedziałku do piątku w godz. 8–16.

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.