Dom dla absolwenta nabór 2023

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza nabór osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem w ramach programu mieszkaniowego „Dom dla absolwenta”.

Nabór dotyczy następujących specjalizacji zawodowych: wzornictwo (dizajn), sztuka mediów, nauczyciele w szczególności przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, informatycy, biotechnolodzy, fizycy, astronomowie, pracownicy branży morskiej, filolodzy, tłumacze, ekonomiści.

Nabór osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań odbywać się będzie zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Przedmiotem niniejszej oferty są następujące lokale mieszkalne położone w Szczecinie:
  L.p. Adres lokalu (po kliknięciu na adres można pobrać rzut mieszkania)
  Powierzchnia użytkowa [m²] Piętro Liczba pokoi Wysokość partycypacji
  1. Józefa Romana 2/11 44,33 III 1 30 092 zł
  2. Józefa Romana 34/10 45,78 III 2 31 077 zł
  3. Flaminga 27/8 46,21 III 2 34 216 zł
  4. Józefa Romana 32/8 47,63 II 2 32 260 zł
  5. Józefa Romana 16/3 48,75 parter 2 34 264 zł
 2. Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać osobiście w terminie od 11 do 21 kwietnia 2023 roku w godzinach od 10 do 16 w biurze Szczecińskiego TBS położonym przy ul. Królowej Jadwigi 45/U2. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej itp. oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji jest ograniczony do osób spełniających kryteria opisane w programie mieszkaniowym „Dom dla absolwenta”, co oznacza, że:
  3.1. w terminie wskazanym w pkt. 2 przyjęte zostaną wszystkie kompletne wnioski;
  3.2. w przypadku większej liczby zakwalifikowanych wniosków niż liczba lokali umowy zawarte zostaną z osobami, które uzyskają najwyższą liczbę punktów;
  3.3. w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej wnioskodawców o wyborze najemcy zadecyduje losowanie.
 4. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej www.stbs.pl lub w biurze Szczecińskiego TBS położonym przy ul. Królowej Jadwigi 45 w Szczecinie w godz. 10–16.
  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych od uczestnika programu, w szczególności:
  • wskazanie parametrów lokalu, o który ubiega się wnioskodawca (jednopokojowe, dwupokojowe),
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów (specjalizację) lub szkoły średniej,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie osiągniętym w 2022 roku oraz dokument potwierdzający wysokość składki zdrowotnej wniesionej w 2022 roku,
  • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach za trzy ostatnie miesiące,
  • deklarację o uzyskanych dochodach za rok 2022,
  • deklaracje o dochodzie za okres 3 ostatnich miesięcy,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności (umowa o świadczenie usług) u pracodawcy prowadzącym działalność na terenie miasta albo oświadczenie takiego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia (nawiązania współpracy) absolwenta, inne dokumenty potwierdzające prowadzenie takiej działalności,
  • oświadczenie o niedysponowaniu prawem do innego lokalu lub zobowiązanie do niedysponowania takim prawem na dzień zawarcia umowy najmu,
  • oświadczenie, że wnioskodawca opłaca lub będzie opłacać podatek dochodowy w Szczecinie,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • dokumenty potwierdzające możliwość świadczenia pracy na terytorium RP (dotyczy obcokrajowców).
 5. Przyszły najemca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania muszą spełniać łącznie poniższe warunki:
  5.1. wykazać się wysokością dochodów gospodarstwa domowego zgodnie z warunkami podanymi w poniższej tabeli:
  Liczba osób w gospodarstwie domowym Minimalny średni miesięczny dochód  netto Maksymalny średni miesięczny dochód  netto
  1 osoba 2 185,04 zł 7 101,37 zł
  2 osoby 2 341,11 zł 10 482,98 zł
  3 osoby 3 537,68 zł 12 850,12 zł
  Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111)
  5.2. Osoba lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu zawarcia umowy najmu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  5.3. Wwniosek o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego złożony przez osobę lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania może dotyczyć wyłącznie mieszkania o powierzchni nie mniejszej niż minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań oddawanych przez Szczecińskie TBS w najem gospodarstwom domowym o określonej liczbie osób.
  Gospodarstwo domowe Wnioskodawcy, który ubiega się o lokal mieszkalny objęty niniejszym naborem nie może być większe niż trzy osoby.
  5.4. Osoba lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania jest absolwentem w rozumieniu programu mieszkaniowego „Dom dla absolwenta”, tzn:
  • ukończyła szkołę średnią, studia w zawodzie opisanym w niniejszym ogłoszeniu o naborze,
  • lub jest zatrudniona przez pracodawcę na terenie Szczecina w zawodzie opisanym w niniejszym ogłoszeniu o naborze,
  • lub ma ofertę zatrudnienia przez pracodawcę na terenie Szczecina w zawodzie opisanym w niniejszym ogłoszeniu o naborze, przy czym w dniu podpisania umowy najmu lokalu musi posiadać zatrudnienie u danego pracodawcy,
  • prowadzi działalność gospodarczą w zawodzie opisanym w niniejszym ogłoszeniu o naborze
  • oraz w dniu zawarcia umowy najmu nie ukończyła 35 roku życia.
 6. Wnioski złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o wolnym naborze sprawdzone zostaną przez pracowników spółki pod względem kompletności złożonych dokumentów i spełnienia warunków formalnych.
 7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt 5.1–5.4 wniosek zostanie odrzucony.
 8. Lista osób, które złożyły kompletne wnioski wraz z przypisaną punktacją przedłożona zostanie wraz z kompletem dokumentów Komisji Mieszkaniowej Szczecińskiego TBS spółka z o.o. w celu weryfikacji przedłożonych wniosków.
 9. Po rozpatrzeniu wniosków Komisja Mieszkaniowa Szczecińskiego TBS spółka z o.o. sporządzi listę osób, spełniających warunki naboru, z którymi Szczecińskie TBS może zawrzeć umowę w sprawie partycypacji oraz umowę najmu.
 10. Listę, o której mowa w ustępie 9, podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin, Szczecińskiego TBS oraz tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.
 11. Ewentualne odwołania od decyzji komisji rozpatruje Rada Nadzorcza Szczecińskiego TBS spółka z o.o.. Decyzje rady nadzorczej są ostateczne.
 12. Umowy zawarte zostaną z wnioskodawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów zadecyduje losowanie.
 13. Punktacja przydzielona zostanie wg poniższych zasad:
  Praca w zawodzie Liczba punktów
  Wzornictwo (dizajn), sztuka mediów 40
  Nauczyciel przedmiotów ścisłych (przyrodniczych) 35
  Lekarz 30
  Pielęgniarka, położna, ratownik medyczny 20
  Informatyk 10
  Nauczyciele pozostałych przedmiotów 5
  Biotechnolodzy 5
  Fizycy, astronomowie 5
  Pracownicy branży morskiej 5
  Filolodzy, tłumacze 5
  Ekonomiści 5

  Ukończone studia Liczba punktów
  Wzornictwo (dizajn), sztuka mediów 20
  Studia pedagogiczne, kierunek przedmioty ścisłe, przyrodnicze 20
  Studia medyczne 15
  Pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne 10
  Informatyka 5
  Studia pedagogiczne (pozostałe kierunki) 3
  Biotechnologia 3
  Fizyka, astronomia 3
  Kierunki związane z branżą morską 3
  Filologia (języki obce, nowożytne) 3
  Ekonomia 3

  Stopień studiów Liczba punktów
  I stopnia 3
  II stopnia 5
 14. Umowa partycypacji oraz umowa najmu lokalu mieszkalnego będą zawierane na czas oznaczony tj. okres 3 lat. W umowie zostanie ujęty zapis dotyczący pierwszeństwa zawarcia następnej umowy na czas nieoznaczony.
 15. Warunkiem zawarcia kolejnych umów będzie spełnianie warunków określonych w programie mieszkaniowym „Dom dla absolwenta” oraz w obowiązujących na dzień podpisania umowy przepisach.
 16. Terminy zawarcia umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, a następnie umowy najmu będą wyznaczane indywidualnie, bez zbędnej zwłoki.
 17. Jeżeli wnioskodawca nie przystąpi do podpisania umowy w sprawie partycypacji we wskazanym terminie Szczecińskie TBS sp. z o.o. może odstąpić od podpisania umowy.

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia naboru wniosków bez podania przyczyny, a także zmiany jego warunków lub zmiany treści ogłoszenia o naborze jak również do zamknięcia naboru bez rozstrzygnięcia.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: 91 430 91 34  lub 91 430 91 83 od poniedziałku do piątku w godz. 8–16.

Lista dokumentów potrzebna do złożenia wniosku:

 1. Wniosek o zawarcie umowy w sprawie partycypacji lokalu mieszkalnego.
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie osiągniętym w 2022 roku oraz dokument potwierdzający wysokość składki zdrowotnej wniesionej w 2022 roku.
 3. Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy za trzy ostatnie miesiące.
 4. Deklaracja o dochodach za okres trzech ostatnich miesięcy.
 5. Deklaracja o dochodach za ubiegły rok.
 6. Oświadczenie o tytule prawnym do lokalu.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Załączniki:
Pobierz plik (STBS_Wniosek_Dom_dla_absolwenta_KM_2023-03-16.pdf)STBS_Wniosek_Dom_dla_absolwenta_KM_2023-03-16.pdf[Wniosek o wynajęcie lokalu w programie „Dom dla absolwenta”]97 kB2023-03-15 16:19
Pobierz plik (STBS_Zaswiadczenie_o_dochodach_za_3_miesiace_MK_2023-03-03.pdf)STBS_Zaswiadczenie_o_dochodach_za_3_miesiace_MK_2023-03-03.pdf[Zaświadczenie o dochodach za okres 3 miesięcy]174 kB2023-03-15 16:18
Pobierz plik (STBS_Deklaracja_o_dochodach_za_okres_trzech_miesiecy_MK_2023-03-03.pdf)STBS_Deklaracja_o_dochodach_za_okres_trzech_miesiecy_MK_2023-03-03.pdf[Deklaracja o dochodach za okres 3 miesięcy]155 kB2023-03-15 16:17
Pobierz plik (STBS_Deklaracja_o_dochodach_za_caly_rok_MK_2023-03-15.pdf)STBS_Deklaracja_o_dochodach_za_caly_rok_MK_2023-03-15.pdf[Deklaracja o dochodach za ubiegły rok]143 kB2023-03-15 16:17
Pobierz plik (STBS_Oswiadczenie_o_tytule_prawnym_do_lokalu_KM_2023-01-04.pdf)STBS_Oswiadczenie_o_tytule_prawnym_do_lokalu_KM_2023-01-04.pdf[Oświadczenie o tytule prawnym do lokalu]87 kB2023-03-15 16:16
Pobierz plik (STBS_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_KM_2019-06-10.pdf)STBS_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_KM_2019-06-10.pdf[Zgoda na przetwarzanie danych osobowych]206 kB2023-03-15 16:16

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.